PDA

FREE ENGLISH CLUB ««« 查看完整圖文版


kueichung
2010-04-10, 14:30
各位想惡補英文的朋友﹐ 有個免費的練英文的機會提供給大家。 每週六下午2點﹐每週會以不同題目﹐只講英文一小時。**如果不小心出口中文﹐ 有小懲罰-表演唱歌或舞蹈﹐ 還是以英文歌舞為題材﹗好玩之中練英文﹗地址在桃園市縣府路332-9號10樓。Email to: kueichung@hotmail.com or walk in !


alee891228
2013-09-29, 18:14
no lesson in Taipei?

查看完整圖文版

FREE ENGLISH CLUB ««« 查看完整圖文版